Honeywell M6184F1014 230V
Honeywell  M9084F1034 24V
Siemens SQM48.497A9
Siemens SQM45.295A9
Siemens SQM50.480A2
Siemens SQM50.483A8 24V
Siemens SQN31.101A2700
Siemens SQN31.251A2730
Siemens SQN70.224A20
Siemens SQN71.194A20
Siemens SQN71.66420
Siemens SQN75.224A21
Siemens SQN75.244A21
Siemens SQN75.294A21
Siemens SQN75.424A21
Siemens SQN75.694A21
Controlli MDL-34-PS-1 24V
Regulačný motor Berger STA 2.41/6 2N13 L
Regulačný motor CONECTRON LK 230 230V AC, 1sec/90 °
Regulačný motor Danfoss AMD-23, 230V AC, 60sec/180 °
Regulačný motor Elesta STA 0,5 A 2, 230V AC
Regulačný motor Honeywell M-944R 1038 1min/160 stupňov, 15W, 24 V
Regulačný motor Joventa DA 2.S 230V AC, 16Nm, 80..110sec,
Regulačný motor Joventa DA 2.S
Regulačný motor Joventa DAG2.S 230V AC, 32Nm, 140sec/90 °
Regulačný motor Joventa MA-2 230V AC, 16Nm, 120s/90 °
Regulačný motor Joventa SA2.10 230V AC, 16Nm, 16sec,